https://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/abc/9316977a-bd92-4587-ab57-e5a677104abc_690301_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
15. August 2018 
20:00 Uhr
Kulturkirche St. Stephani Bremen - Bremen
Tickets: Verfügbar
https://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/7d6/d8e31d8e-76f3-4a95-a4f3-9220b3a8b7d6_689051_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
18. August 2018 
19:30 Uhr
Kulturkirche St. Stephani Bremen - Bremen
Tickets: Verfügbar
https://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/239/60bfcada-c111-4913-9d6d-6794afa1e239_727221_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
19. August 2018 
15:00 Uhr
Temporäre Hafenbar Golden City - Bremen
Tickets: Verfügbar
https://s1.ticketm.net/img/tat/cft1/201408/13/445140.jpg
19. August 2018 
20:00 Uhr
Bürgerhaus Weserterrassen - Bremen
Tickets: Verfügbar
https://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/14d/8de551c5-6ae7-47b3-91e4-f1862f08514d_502151_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
22. August 2018 
20:00 Uhr
Bürgerpark Bremen - Bremen
Tickets: Verfügbar
https://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/14d/8de551c5-6ae7-47b3-91e4-f1862f08514d_502151_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
23. August 2018 
20:00 Uhr
Bürgerpark Bremen - Bremen
Tickets: Verfügbar
https://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/841/ba424a48-eea1-483a-8dfa-02803e81a841_124611_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
24. August 2018 
20:00 Uhr
LichtLuftBad - Bremen
Tickets: Verfügbar
https://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/14d/8de551c5-6ae7-47b3-91e4-f1862f08514d_502151_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
24. August 2018 
20:00 Uhr
Bürgerpark Bremen - Bremen
Tickets: Verfügbar
https://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/a56/36beaf9d-33df-4017-a70e-a92099133a56_125301_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
25. August 2018 
15:00 Uhr
LichtLuftBad - Bremen
Tickets: Verfügbar
https://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/239/60bfcada-c111-4913-9d6d-6794afa1e239_727221_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
25. August 2018 
18:00 Uhr
Temporäre Hafenbar Golden City - Bremen
Tickets: Verfügbar
https://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/14d/8de551c5-6ae7-47b3-91e4-f1862f08514d_502151_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
25. August 2018 
20:00 Uhr
Bürgerpark Bremen - Bremen
Tickets: Verfügbar
https://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/788/5cd6b220-e99a-40d4-a719-fb8b1e8ba788_294631_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
25. August 2018 
20:00 Uhr
LichtLuftBad - Bremen
Tickets: Verfügbar
https://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/286/475e6808-ba96-4e98-8932-3f3d39848286_633161_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
26. August 2018 
15:00 Uhr
LichtLuftBad - Bremen
Tickets: Nicht verfügbar
https://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/14d/8de551c5-6ae7-47b3-91e4-f1862f08514d_502151_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
26. August 2018 
18:00 Uhr
Bürgerpark Bremen - Bremen
Tickets: Nicht verfügbar
https://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/239/60bfcada-c111-4913-9d6d-6794afa1e239_727221_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
31. August 2018 
19:00 Uhr
Temporäre Hafenbar Golden City - Bremen
Tickets: Verfügbar
https://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/f94/51bf3934-8e35-4876-be30-6d1e57145f94_231871_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
31. August 2018 
20:00 Uhr
KITO altes Packhaus - Bremen
Tickets: Verfügbar